Onze Missie

Missie heeft te maken met waarden en identiteit. Wie zijn we, wat zijn onze waarden, hoe willen we met elkaar omgaan? In onze missie verwoorden wij waar we voor staan.

Onze school staat voor kennisoverdracht in de breedste zin van het woord. Het gaat ons om de ontplooiing van de talenten die ieder kind heeft gekregen.

Hoofd, hart en handen

Om een toerusting naar hoofd (kennis), hart (persoonlijke en geestelijke groei) en handen (dat wat je doet).
Zodat de kinderen straks als christen in het leven leren staan.
Dienstbaar aan God en hun naasten, met de unieke gaven die zij hebben gekregen.

Onze Kernwaarden

Vertrouwen, veiligheid en verantwoordelijkheid

Vanuit deze identiteit werken we met de volgende kernwaarden.

Vertrouwen
Wij leven vanuit vertrouwen. Dat doen we door ieder mens te erkennen en te waarderen als een schepping van God.

Veiligheid
Het is onze primaire taak om kinderen goed les te geven. Een veilige omgeving is daarbij een essentiële voorwaarde. In zo’n omgeving komen kinderen pas werkelijk tot ontplooiing. Zij mogen zijn wie zij zijn.
Ieder kind is uniek in Gods ogen. Ons onderwijs proberen we af te stemmen op de behoeften van ieder kind.
Zo krijgen de kinderen zicht op hun talenten en hebben ze de mogelijkheid zichzelf op allerlei manieren te ontplooien.

Verantwoordelijkheid
Als voorbereiding op de toekomst en op een leven in onze samenleving leren we de kinderen verantwoordelijkheid te dragen.
Voor zichzelf en nadrukkelijk óók voor anderen.
Jezus zegt in het Evangelie: ‘Heb je naaste lief als jezelf.’
Het kan dan ook niet anders dan dat ieder kind in principe welkom is op onze school.

Waar staan we voor?

Op De Bron werkt een enthousiast team dat het belangrijk vindt om te leven vanuit de Bijbel. ‘God liefhebben boven alles en de mensen om je heen als jezelf’ is wat we de kinderen willen voorleven. Wij belijden de Heere Jezus Christus, de Zoon van God als Zaligmaker. Alleen door Hem kunnen wij verzoend worden met God de Vader. De Heilige Geest leert ons Hem kennen en uit Hem leven

Onze missie inclusief de kernwaarden laten zich samenvatten in ons schoolmotto:

Ieder uniek, samen sterk.