ABC van de school

Ben je op zoek naar de schoolgids? Die kun je hier downloaden.

Een handige samenvatting van onderwerpen is hier op alfabetische volgorde samengebracht.

A

Aanmelden en inschrijven

U wilt uw zoon of dochter graag naar De Bron laten gaan. Dan is het zaak om een afspraak te maken voor een kennismakings- en/of aanmeldingsgesprek met de directie.
Na uw aanmelding gaat voor ons een onderzoekstermijn in, alvorens we over gaan tot plaatsing. We vragen bij de voorschool of de vorige school naar de bijzonderheden van deze leerling. Van de oude school ontvangen we het digitaal overdrachtsdossier en onderwijskundig rapport.

Hier kun je het aanmeldingsformulier downloaden.

B

Batterijen

Wij zamelen de batterijen in voor Stichting Batterijen (www.stibat.nl).

Buitenschoolse opvang

Binnen onze vereniging bieden we zelf BSO aan op De Bron.

Heeft u vragen, dan kan u op onze website verder kijken bij het kopje ‘Kinderopvang’

 

F

Fietsbeleid

Alle leerlingen mogen op de fiets naar school komen. De fietsenkelder is voor de fietsen van de groepen 3 t/m 8. De groepen 1 en 2 zetten hun fietsen op de daarvoor bestemde ruimte van het Kleuterplein.

Van leerlingen in groep 5 tot en met 8 verwachten wij dat zij op de fiets naar school komen. Deze groepen gaan op de fiets naar het “Het Sporthuus” (gymzaal).

G

Gezond eten en drinken

De kinderen mogen voor in de pauzes iets te eten of te drinken meenemen. Wij vragen u dringend iets gezonds mee te geven: groente, fruit, ontbijtkoek, (meer)granenbiscuit of boterham. De Bron gaat voor gezond.

Gymkleding

In verband met de hygiëne moet uw kind tijdens de gymles gymkleding en gymschoenen dragen.
In groep 1 en 2 is gymkleding niet verplicht. Heeft uw kind die wel, dan verzoeken wij u om daarin zijn of haar naam te zetten. Gymschoenen zijn wel verplicht. Liefst gymschoenen zonder veters, dus met klittenband of bandjes. Veters strikken vergt nu eenmaal te veel tijd.

J

Jarige leerling

Een jarige leerling trakteert zijn/haar eigen groep en leerkracht.

De leerkrachten ontvangen geen traktatie. We groeien anders dicht!

M

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode
Op onze school hanteren wij de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling als wij signalen hebben of vermoedens dat een leerling slachtoffer is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Wij hebben zorgplicht om de meldcode via een stappenplan te hanteren en uit te voeren. De meldcode bestaat in het kort uit de volgende 5 stappen:
1. Signalen in kaart brengen
2. Bespreken met de aandachtsfunctionaris Meldcode en/of anoniem advies vragen Veilig Thuis
3. Gesprek met ouders en/of leerling over de signalen
4. Afwegen of hulp gewenste situatie op gaat leveren (evt. advies vragen bij Veilig Thuis) of doorgaan naar stap 5
5. Melding doen bij Veilig Thuis
Als school kunnen wij geen anonieme melding doen. Dat wil zeggen dat wij in het uiterste geval melding zullen doen bij Veilig Thuis, maar we doen dit altijd met medeweten van ouders.
Het basismodel voor de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in het Primair Onderwijs is te vinden op www.meldcode.nl. Relevante en bondige achtergrondinformatie is te vinden op www.protocolkindermishandeling.nl onder “protocol”. Ook kan meer informatie over de meldcode en het afwegingskader worden gevonden op de informatiepagina van Rijksoverheid.nl, in de Toolkit
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Hier kunt u onze document over de meldcode downloaden.

O

Ouderbijdrage

Een keer per jaar doen wij een beroep op u om
een vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Deze gebruiken we voor de kerst- en paasviering, voor Koningsdag, het schoolkamp, sinterklaas, de wandeltocht, excursies, het voetbaltoernooi, de damtoernooien en andere evenementen.

Wij hebben een richtbedrag vastgesteld van € 20,00 per kind per jaar.

P

Pleinwacht

Een kwartier voor schooltijd én in de pauzes is er pleinwacht. Ook na schooltijd wordt er toezicht gehouden op het plein. Kinderen worden niet eerder dan een kwartier voor de schooltijden op het schoolplein verwacht.

Plaatsing

Bij plaatsing of herplaatsing houden we altijd zo veel mogelijk rekening met een evenwicht in de groep tussen jongens en meisjes, tussen zorgleerlingen en andere leerlingen en tussen de aantallen leerlingen per groep.

Zie onze schoolgids.

In alle gevallen neemt de directeur het besluit over de plaatsing of herplaatsing.

S

Schooltijden.

Wij hanteren het continuroostermodel:

Groep 1 t/m 4: maandag t/m vrijdag
8.30 – 14.30 uur
woensdag en vrijdag tot 12.30 uur

Groep 5 t/m 8: maandag t/m vrijdag
8.30 – 14.30 uur
woensdag tot 12.30 uur

Sportactiviteiten.

Kinderen kunnen inschrijven bij de volgende sportactiviteiten:

  • Schooldamtoernooi. Dit wordt georganiseerd door de damclub D.E.S. uit Lunteren.
  • Schoolvoetbaltoernooi. Dit wordt georganiseerd door de voetbalvereniging VV Lunteren uit Lunteren.
  • Wandel3daagse.

 

Schoolgids

Op de homepage onderaan, bovenaan deze pagina en bij onze nieuwsbrieven kunt u de schoolgids downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel

Hier kunt u het schoolondersteuningsprofiel downloaden.

Sponsorbeleid

We voeren een terughoudend sponsorbeleid. Alleen als de inkomsten ten goede komen aan de school is sponsoring mogelijk. Sponsoring helpt wensen sneller te verwezenlijken en heeft vaak een gunstig pr-effect. Vraag de sponsorvoorwaarden aan de directie.

Z

Zendingsgeld

Elke maandag mogen de kinderen geld meenemen voor de zending.
Wij hopen dat uw kind de zending niet vergeet.
Wij besteden de zendingsgelden aan projecten waarover wij regelmatig schrijven in onze nieuwsbrieven.
De school heeft een jongetje uit Afrika financieel geadopteerd.